ALGEMENE VOORWAARDEN ijs Anita bvba / Moekes ijs bvba

ijs Anita bvba
Brandkuilstraat 24
2400 Mol
België
BE 0474.187.072

Moekes ijs bvba
Brandkuilstraat 24
2400 Mol
België
BE 0843.089.158

Tel.: +32 (0)14 319 095
E-mail: info@ijs-anita.com

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ijs Anita bvba/Moekes ijs bvba zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van ijs Anita bvba/Moekes ijs bvba zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Zetfouten blijven ten alle tijde voorbehouden. ijs Anita bvba/Moekes ijs bvba behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ijs Anita bvba/Moekes ijs bvba. De koopovereenkomst tussen ijs Anita bvba/Moekes ijs bvba en koper is tot stand gekomen op het moment dat de koper een bestelling plaatst of een aanbieding aanvaard. ijs Anita bvba/Moekes ijs bvba is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden bij afhalen of leveren van de bestelling of aanbieding, tenzij anders overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van ijs Anita bvba/Moekes ijs bvba

3.3 Alle klachten dienen schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd binnen de acht dagen aangetekend te gebeuren.
3.4 De ontvangst van de rekening of factuur geldt van rechtswege en volgens art.1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door verstrijken van de termijn.
3.5 In geval van niet betaling op de vervaldag is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art.1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12%, met een minimum van 25 EURO. Tevens zal een verwijlinterest van 1% per maand verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper.

Artikel 4. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

4.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ijs Anita bvba/Moekes ijs bvba geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

4.2 ijs Anita bvba/Moekes ijs bvba garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

5.1 U heeft de verplichting om bij afhaling of levering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ijs Anita bvba/Moekes ijs bvba daarvan zo spoedig mogelijk.

Artikel 6. Bestellingen/communicatie

6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ijs Anita bvba/Moekes ijs bvba, dan wel tussen ijs Anita bvba/Moekes ijs bvba en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ijs Anita bvba/Moekes ijs bvba, is ijs Anita bvba/Moekes ijs bvba niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ijs Anita bvba/Moekes ijs bvba.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ijs Anita bvba/Moekes ijs bvba in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ijstaart.info gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ijstaart.ijssalonbemer.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Diversen

8.1 Wanneer door ijs Anita bvba/Moekes ijs bvba gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ijs Anita bvba/Moekes ijs bvba deze Voorwaarden soepel toepast.

8.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ijs Anita bvba/Moekes ijs bvba in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ijstaart.info vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

8.3 ijs Anita bvba/Moekes ijs bvba is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken ‘Rechtbank van Koophandel’ te Turnhout en het ‘Vredegerecht’ te Mol behoren.

DISCLAIMER ijs Anita bvba / Moekes ijs bvba

Dit is een website van ijs Anita bvba/moekes ijs bvba, gevestigd te Mol (België). Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

ijs Anita bvba/moekes ijs bvba accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door ijs Anita bvba/moekes ijs bvba is verstrekt, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van ijs Anita bvba/moekes ijs bvba die op deze site van toepassing zijn.

Deze website bevat links naar websites van derden en ijs Anita bvba/moekes ijs bvba is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

AUTEURSRECHTEN ijs Anita bvba / Moekes ijs bvba

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan ijs Anita bvba/Moekes ijs bvba dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ijs Anita bvba/Moekes ijs bvba dan wel haar licentiegevers.